headerphoto
Home

Sprawne administrowanie nieruchomościami

Profesjonalne administrowanie nieruchomościami oraz zarządzanie nieruchomościami to podejmowanie różnego rodzaju działań, które mają na celu: stymulowanie mieszkańców do prowadzenia inwestycji w infrastrukturę taką jak: systemy ewidencji parkowania, systemy dostępu oraz monitoringu, place zabaw, ogrodzenie i inne, integrowanie społeczności zamieszkujących daną nieruchomość, zwiększanie wartości nieruchomości - zarówno w ujęciu rynkowym, ale także estetycznym jak a także użytkowym, zwiększanie jakości życia oraz zamieszkiwania lokatorów nieruchomości, obniżanie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości.

W skład załogi firmy zarządzającej i administrującej nieruchomościami wchodzą nie tylko licencjonowani zarządcy nieruchomości ale również wysokiej klasy specjaliści z innych branż, których obecność jest niezbędna do profesjonalnego zarządzania. Są to inżynierowie budownictwa, elektrycy, firmy z branży RTV-AGD czuwające nad funkcjonowaniem systemów elektronicznych, ale również konserwatorzy, firmy montujące a także produkujące bramy oraz ogrodzenia, ekonomiści, pracownicy opiekujący się zielenią, prawnicy, instalatorzy placów zabaw a także inni.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami oraz administrowanie nieruchomościami może być realizowane dobrze a także rzetelnie tylko przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, który prawidłowy przebieg swoich prac gwarantuje bogatymi kwalifikacjami oraz własnym doświadczeniem. Doświadczenie w administrowaniu oraz zarządzaniu nieruchomościami nabywa się przede wszystkim obsługując bieżącą eksploatację danego obiektu.

Zakres zarządzania nieruchomościami obejmuje:

- ewidencję i kontrolę stanu technicznego obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad: utrzymanie stałej sprawności instalacji gazu, utrzymaniem stałej sprawności kanalizacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej, utrzymanie stałej sprawności instalacji centralnego ogrzewania, utrzymaniem stałej sprawności oświetlenia obiektów, utrzymanie stałej sprawności kanalizacji teletechnicznej,

- utrzymanie czystości obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem altan śmietnikowych a także czystości obiektów oraz należytego stanu porządku,

- planowanie strategiczne a także operacyjne, a w tym przygotowanie wieloletnich a także rocznych planów gospodarczych,

- pełnienie nadzoru nad realizacją prac zleconych przez właściciela,

- prowadzenie biura administracji oraz obsługę administracyjną oraz techniczno-eksploatacyjną obsługiwanych obiektów,

- prowadzenie dokumentacji technicznych instalacji, obiektów i infrastruktury towarzyszącej,

- prowadzenie obsługi finansowej, która obejmuje: prowadzenie windykacji należności a także podejmowanie kroków w stosunku do dłużników, prowadzenie systemu rozliczeń opłat za własność wspólną, dokonywanie bieżącej kalkulacji kosztów uwzględniającej potrzeby oraz oczekiwania właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej, dokonywanie kalkulacji stawek opłat dotyczących pokrycia kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości, sprawozdawczość finansową, prowadzenie bieżącej ewidencji przychodów i kosztów, weryfikację rachunków dochodowych i kosztowych oraz faktur pod względem merytorycznym oraz formalnym,

- analizy ekonomiczne oraz bezpieczne zarządzanie finansami,

- organizację modernizacji nieruchomości, remontów bieżących infrastruktury towarzyszącej a także obiektów, napraw,

- zawieranie w imieniu właścicieli umów na dostawę mediów, wywóz nieczystości oraz innych umów zapewniających obsługę obiektów,

- doradztwo w zakresie przepisów prawa związanych z nieruchomościami, prowadzenie czynności prawnych związanych z administrowaniem a także zarządzaniem obiektami, w tym reprezentowanie przed organami administracji publicznej,

- organizację wyposażenia technicznego nieruchomości wymaganych przez ich producentów, oraz przeglądów nieruchomości wymaganych przepisami prawa,

- zabezpieczenie dostaw mediów.

Zdjęcia naszego reportera

nieruchomości

administracja

zarządzanie


Brak komentarzy!